Diskretion

Vi holder til i enkle og anonyme lokaler i hjertet af København. Vi sørger for, at ingen klienter møder hinanden i venteværelset. Det er med til at sikre dig fuld diskretion.
Vi overholder gældende lovgivning også når det drejer sig om personfølsomme oplysninger og opbevaring af persondata. Nedenfor kan du læse mere detaljeret om dette.

Orientering om håndtering af persondata

Tavshedspligt:
Psykologen har tavshedspligt. Reglerne findes i psykologlovens § 21, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-f.

Journalpligt:
Det er lovpligtigt, at psykologen noterer og opbevarer oplysninger om dig, som har betydning for vurdering og behandling. Reglerne findes i psykologlovens § 14.

Personoplysninger:
Du afgiver oplysninger om dig selv, lige som psykologen kan modtage oplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge. Psykologen noterer og opbevarer oplysningerne med det formål at yde en god behandling samt at kunne gennemføre administrative funktioner, der er forbundet hermed. Der noteres således oplysninger om dig til afregningsformål, f.eks. antal konsultationer samt dato og eventuelt tidspunkt for afholdelse af samtalerne. Oplysningerne noteres i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, og bliver opbevaret sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger:
Helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger vil som udgangspunkt kun blive videregivet med dit samtykke. Efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9, kan der i særlige tilfælde ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. Oplysninger, der er registreret til afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i den udstrækning, det er nødvendigt for at gennemføre betaling og sikre revision. Hvis dit forløb betales helt eller delvist af andre end dig selv, f.eks. et forsikringsselskab, arbejdsgiver eller kommune, så vil det være nødvendigt at videregive information om antal konsultationer samt dato og eventuelt tidspunkt for afholdelse af samtalerne.
Hvis du har oplyst, at du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, så betragtes det som tilladelse til at overføre oplysninger om forløbet til ”danmark”.

Oplysningspligt og underretningspligt:
Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, så har psykologen oplysningspligt for at forebygge skaden. Ved alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har psykologen underretningspligt.

Hvor længe opbevares oplysningerne:
Din journal slettes normalt 5 år efter seneste notering, men vil i visse tilfælde blive opbevaret længere, jf. bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Flemming Rasmussen, autoriseret psykolog, cand. psych. – København, maj 2018